Stormy Night Full slab

Stormy Night Polished 1 1/4"